Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana Brzechwy w Swarzędzu

Konkurs plastyczny „Bohaterowie utworów Henryka Sienkiewicza”

Serdecznie zapraszamy uczniów klas 6 naszej szkoły do udziału w konkursie plastycznym „Bohaterowie utworów Henryka Sienkiewicza”.

Konkurs jest adresowany do uczniów klas 6 Szkół Podstawowych gminy Swarzędz.

Organizatorem konkursu jest Biblioteka Szkolna Gimnazjum nr 3 im. Polskich Noblistów w Swarzędzu.

Termin przesyłania prac upływa 31 grudnia 2016 r.

 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

DLA UCZNIÓW KLAS 6

  „BOHATEROWIE UTWÓRÓW HENRYKA SIENKIEWICZA”

 

Organizatorem konkursu jest Biblioteka Szkolna w Gimnazjum nr 3 w Swarzędzu.

 1. Konkurs rozpoczyna się 30-go listopada 2016 r. i trwać będzie do 31 grudnia 2016r.
 2. Temat prac konkursowych brzmi: „Bohaterowie utworów Henryka Sienkiewicza”.
 3. W konkursie mogą brać udział tylko uczniowie klas VI Szkół Podstawowych Gminy Swarzędz.

Warunki uczestnictwa w konkursie.

 1. Prace konkursowe należy przesłać/dostarczyć do Biblioteki Szkolnej Gimnazjum       nr 3 im. Polskich Noblistów w Swarzędzu os. Czwartaków 1 62-020 Swarzędz do dnia 31 grudnia 2016 roku.
 2. Praca konkursowa ma być pracą plastyczną wykonaną w dowolnej technice. Temat pracy: „Bohaterowie utworów Henryka Sienkiewicza”.
 3. Prace przekazane na konkurs muszą być pracami własnymi, wykonanymi dowolną techniką, wcześniej nieopublikowanymi.
 4. Każdy z uczniów może przekazać tylko jedną pracę.
 5. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest dokonywanie Zgłoszeń w imieniu osób trzecich.
 6. Każdy uczestnik konkursu powinien opatrzyć pracę tytułem oraz swoimi danymi: imię i nazwisko, klasa i nazwa szkoły. Dane te będą służyć do kontaktu organizatora           z uczestnikiem konkursu. Prace nie podpisane, anonimowe nie będą zakwalifikowane do konkursu.
 7. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów Konkursu i nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
 8. Naruszenie przez uczestnika konkursu któregokolwiek z warunków konkursu oznaczać będzie nie zakwalifikowanie pracy do konkursu lub utratę prawa                 do nagrody.

Wyniki konkursu i nagrody

 1. Jury powołane przez Organizatora, spośród przekazanych prac wyłoni laureatów konkursu.
 2. Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką, estetyka pracy i oryginalność.
 3. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi podczas Dnia Patronów Szkoły        w styczniu 2017 r. w Gimnazjum nr 3 im. Polskich Noblistów w Swarzędzu, o czym uczestnicy konkursu i Szkoły Laureatów zostaną wcześniej powiadomione. Dodatkowo informacja o Laureatach zostanie zamieszczona na stronach Gimnazjum nr 3 w Swarzędzu.

 

Postanowienia końcowe:

 1. Przekazując pracę na konkurs, uczestnik zgadza się na ekspozycję pracy podczas Dnia Patronów Szkoły Gimnazjum nr 3 w Swarzędzu w styczniu 2017 roku oraz na jej opublikowanie na stronie internetowej.
 2. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin.

 

Serdecznie zapraszamy!

 

Beata Suluk

Małgorzata Filipiak-Cieślak