Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana Brzechwy w Swarzędzu

KONKURS FOTOGRAFICZNY„Z KSIĄŻKĄ MI DO TWARZY”

1.      Konkurs organizowany jest przez bibliotekę szkolną Szkoły Podstawowej nr 4 w Swarzędzu.

2.   Konkurs rozpoczyna się 03 kwietnia 2014 i trwać będzie do 30 kwietnia 2014. Wyłonienie laureatów nastąpi 05.05.2014 r. o godz. 10.30 w bibliotece szkolnej. Informacja o wynikach konkursu zostanie zamieszczona na stronie www.biblioteka.czworka.edu.pl

3. Konkurs jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych uczniów naszej szkoły.

4.         Celem konkursu „Z książka mi do twarzy” jest:

•          zwizualizowanie pasji czytania, miłości do książek;

•          popularyzacja czytania jako formy spędzania wolnego czasu, dialogu

•          ze światem i wyrażania emocji;

•          upowszechnianie i popularyzacja fotografii jako dziedziny sztuki;

REGULAMIN:

Fotografię należy dostarczyć do biblioteki lub przesłać pocztą e-mail na adres: Sp4_bibliotekaszkolna@wp.pl.

(Format fotografii min.10 x 15 lub większy)

Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad.

W konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie zostały nigdzie opublikowane ani nie brały udziału w żadnym konkursie.

Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie prac o niskiej jakości technicznej i niespełniających wymogów określonych niniejszym regulaminem.

Wykorzystanie prac

1.         Przesłanie do Organizatora fotografii konkursowej jest równoznaczne z udzieleniem Organizatorowi zgody na jej wielokrotne, nieodpłatne publikowanie na stronie biblioteki, opublikowanie imienia, nazwiska autora w materiałach promocyjnych związanych z konkursem, a także na wykorzystywanie zdjęć w celach promocyjnych i marketingowych Organizatora.

Przesyłając fotografię konkursową uczestnik zapewnia, że jest jej autorem oraz że przysługuje mu pełnia autorskich praw osobistych i majątkowych do tej fotografii, a także, że prawa te nie są obciążone prawami osób trzecich. O ile na fotografii konkursowej znajduje się wizerunek człowieka, uczestnik przesyłając fotografię zapewnia, że osoba, której wizerunek znajduje się na tej fotografii wyraziła zgodę

na nieodpłatną publikację tego wizerunku. Przesyłając fotografię, uczestnik zobowiązuje się wobec Organizatora do naprawienia szkody, jaką może ponieść Organizator w związku z roszczeniami osób trzecich dotyczącymi z praw autorskich do fotografii, praw do wizerunku lub wszelkich innych praw.

Zapraszamy do udziału w konkursie!